تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1383 
تاریخ 
دانشگاه باقرالعلوم (ع) 
16.00 
فوق لیسانس 
1386 
تاریخ اسلام 
دانشگاه باقرالعلوم (ع) 
18.00 
دکترا 
1393 
تاریخ و تمدن اسلامی 
دانشگاه معارف اسلامی قم 
19.00 
سطح 1