3- «تحلیلی بر فرقه های عصر امام هادی و امام عسکری (علیهما السلام) و موضع گیری امامان»
49 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات درباره امام هادی و امام عسکری(علیهما السلام) 1390
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
عصر پس از هارون و مامون را می توان اوج فرقه گرایی و فرقه سازی دانست. در این دوره امام هادی و امام عسکری(علیهماالسلام) ناچار بودند از یک سو با قدرت ناحق و بیدادگر خلفا و از سویی با فرقه های منحرفی چون صوفیه غلات، مفوضه و واقفیه و با مسلک هایی چون اشاعره در خصوص خلق قرآن و معتزله در خصوص برخی از مسائل نظیر جبر و اختیار به مبارزه بپردازند. در این مقاله علاوه بر اشاره به فرقه های این دوره به نحوه برخورد امام هادی(ع) و امام عسکری(ع) با ایشان اشاره شده است.