ریشه ها و علل پیدایش غلو در عصر ائمه(ع)
49 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی -پژوهشی تاریه فرهنگ و تمدن اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
واکاوی ریشه ها و علل پیدایش پدیده خطرناک غلو- که عمدتا به صورت زیاده گویی در حق ائمه شیعه(ع) نمود یافته- از اهمیت خاصی برخوردار است. بدون شک آشنایی دقیق با ریشه ها و علل به وجود آورنده غلو، در بسیاری از موارد می تواند افراد را از گرفتار شدن در این دام خطرناک رهایی بخشد. پژوهش حاضر، که با تکیه بر اسناد متقدم تاریخی، حدیثی، فرقه شناختی و توجه به دیدگاه های صاحب نظران، شکل گرفته، نشان می دهد غلو و گزافه گویی، ریشه در علل و مسائل مختلف روانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اعتقادی دارد. از عوامل روانی می توان به حب افراطی، حس اسطوره سازی، جهالت و نادانی و تعصبات کورکورانه، از عوامل اجتماعی، به فشار های سیاسی و رفع آن ها، از عوامل سیاسی، به دشمنی با اهل بیت(ع) و اسلام و از عوامل اعتقادی می توان به اباحی گری، اختلافات فرقه ای و تاثیرات خارجی در این زمینه، اشاره کرد. واژگان کلیدی: غلو، غالیان، ریشه ها، عقاید غالیانه، ائمه(ع)،