جریان غلو در عصر امام کاظم(ع) با تکیه بر عقاید غالیانه محمد بن بشیر
54 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی -پژوهشی تاریخ اسلام
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موضوع اصلی این مقاله، بررسی جریان فکری غلو در دوره امام موسی بن جعفر(ع) می باشد. جریانی که نمایندگی اصلی آن در دست افراد واقفی مسلکی چون محمد بن بشیر کوفی، بوده است. پژوهش حاضر که عمدتا با استفاده از منابع فرقه شناختی و رجالی تدوین شده، در صدد شناسایی دقیق این فرد و جریان فکری او و احیانا دیگر غلات این دوره و نوع برخورد امام موسی بن جعفر(ع) با آنها می باشد. بررسی این موضوع نشان می دهد محمد بن بشیر با استفاده از ترفندهایی خاص، عده ای را جذب خویش ساخته و عقاید غالیانه و بسیار افراطی چون الوهیت امام موسی بن جعفر(ع) و توقف در ایشان را مطرح کرده است و همین امر سبب برخورد امام موسی بن جعفر(ع) با وی شده است.امام کاظم(ع) در راستای مبارزه با اندیشه های غالیانه، علاوه بر اعلان برائت از محمد بن بشیر، لعن او، دروغ گو خواندن وی، دعا برای قتل وی و نهایتا حلال شمردن خون او، در خصوص برخی دیگر از کسانی که پیش از این در زمره غالیان بوده اند، روشن گری داشته و به کسانی که بعدها در این میسر گام برداشته اند نیز هشدار داده است. کلمات کلیدی: امام موسی بن جعفر(ع)، غلو، محمد بن بشیر، بشیریه، واقفیه